Modell over Sundfjæra basert på oppmålinger av topografien slik den framstod etter avtorving. Området er adskillig mer detaljert og små knauser, dalsøkk og kampesteiner er synlige.

Model of Sundfjaera based on measurements of the topography as ot appeared after de-turfing. The area is considerably more detailled and small features like boulders, depressions and rocks are visible.

3d-modell av Sundfjæra med tuftene plottet inn. Det er tydelig at den lokale topografien langt på vei har vært medvirkende til hvor man valgte å anlegge boliger og andre strukturer. De fleste tuftene ligger mellom små bergknauser, i dalsøkk eller klemt inntil bergvegger.

3D-model of Sundfjaera with the dwellings. The localisation of the dwellings has in many cases been determined by the local topography. Most of the dwellings are placed between outcropping rocks, in depressions or close to rock walls.