Rekonstruksjon av tuft 8 i Sundfjæra midtre sett mot NØ. Tufta sees som en sirkulær nedgraving i strandvollen, med åpning nærmest kamera. Området er preget store rullestein, noe som gjengis som uregelmessigheter på overflata i modellen.

Reconstruction of dwelling 8 in Sundfjaera midtre seen towards NE. The dwelling is visible as a circular depression in the ancient beach surface, with an opening towards the camera. The area is characterised by head-sized waterrolled rocks, reproduced here as irregularities on the surface.

Tuft 8 i profil mot øst. Tufta er tydelig nedgravd i bakkant, mens den er bygget noe opp i forkant. Denne måten å anlegge tuftene er et typisk trekk for tuftekonstruksjonen i Sundfjæra og Normannsvika.

Dwelling 8, profile towards East. The dwelling is clearly dug down in the surface in the back, while the front is built up to make an even floor. This method for constructing the houses is a typical feature of Sundfjaera and Normannsvika at Melkoya.

Tuft 8 sett mot Ø-NØ slik den framstod etter avtorving. Legg merke til rullesteinsgrunn og tuftas nedgraving i strandvollen, spesielt i bakre del.

Dwelling 8 after deturfing, towards E-NE. Notice the uneven surface and the lowering of the floor in the back of the house.