Til feltsesongen 2002 ble det utarbeidet en utgravingsstandard for Melkøyaprosjektet,
Tromsø museum, UiTø. Standarden fantes i to versjoner; en til feltassistentene og
en noe mer omfattende til feltlederne.

Standarden beskriver de metoder som ble anvendt for innsamling av dokumentasjon.
Den omfatter hele utgravingsprosessen,
fra framgangsmåte for innsamling av funn til prosedyrer for tegning og fotografering.

Gravestandarden ble utviklet for å møte de behov og de
problemstillinger som ble stilt av Melkøyaprosjektet. Prosedyrer og metoder må
tilpasses behovet til hver enkelt utgraving, og vil alltid være avhengig av forhold som tid
og ressurser, de problemstillinger en stiller forut for gravingen og de kontekster en møter
i felt. Ingen utgravingsprosjekter er identiske.

Kanskje kan andre plukke opp praktiske tips fra denne standarden. For øvrig kan standarden
betraktes som en generell redegjørelse for de prosedyrer og metoder Melkøyaprosjektet
valgte å bruke i felt. Den gir et bilde av hvordan gravingene har foregått, et bilde som
også åpner for en kritisk evaluering av metodene som ligger til grunn for resultatene fra
prosjektet.

Standarden kan lastes ned som .pdf-fil, og til det trenger du Acrobat Reader.

DOKUMENTASJONSSTANDARD

 


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum