På grunn av utvidelser i Statoils utbyggingsplaner blir et nytt område berørt av Lov om kulturminner. Nye undersøkelser må derfor til.

På Hammerfestsida av Melkøyasundet ligger Skjærvika, ei skjermet sydvestvendt bukt. Området ble befart av Finnmark Fylkeskommune i 1998, og det ble registrert et ti-talls tufter hvorav de fleste sannsynligvis kan dateres til samisk jernalder og middelalder.

Området ble gjenstand for nye undersøkelser utført av Tromsø Museum i juli 2005. I løpet av 2 uker ble det registrert en rekke nye kulturminner, samt utført flateavdekking, sjakter og prøvestikk.

En utvidelse av Statoils utbyggingsplaner vil altså måtte medføre nye utgravinger i 2006.

Dateringene viser at kulturminnene i Skjærvika spenner over store deler av forhistorien, middelalderen og nyere tid.

 

En utførlig presentasjon av undersøkelsene finnes her.
Kartet viser områder som har blitt undersøkt i 2001, 2002 og 2005 av Tromsø Museum. Klikk for større bilde

Skjærvika ligger bare 500 meter nordøst for Melkøya. I strømmen i sundet mellom Skjærvika og Melkøya er det lett å få fisk.
Kulturminnene ligger spredt i terrenget, i den nederste delen av bukta finner vi hustufter fra middelalder og moderne tid mens eldre tufter ble avdekket i de øvre delene.
Strukturene ble løpende dokumentert og innmålt ved hjelp av GPS. Klikk for større bilde
I de øvre delene ble det anvendt maskinkraft for å lage sjakter gjennom den dype torvmassen. På nivåer over 20 meter ble det ikke funnet strukturer, mens på nivåer mellom 10 og 15 meter ble avdekket en rekke tufter som sannsynligvis dateres til yngre steinalder.
Etter framrensing framstår tuftene som ryddede rektangulære forsenkninger. Alma, Unn og Oddhild går etter gravemaskin med krafse, spade og graveskje Mange prøvestikk ble tatt på ulike nivåer og i ulike områder. Se kartet over for plassering av prøvestikk med funn
I nabovika, Fjellvika, ble det også påvist fredede kulturminner. Her ble det dessuten funnet materiale fra eldre steinalder. Klikk for større bilde. Fjellvika er godt skjermet mot vind. En rekke tufter og nyere kulturminner ble påvist i det gressbevokste området midt i bildet. Under strandmassene traff vi på materiale fra eldre steinalder. I Fjellvika finnes det også flere hellere. Foran denne ble dokumentert 7 brannlag, noe som vitner om gjentatt bruk av helleren. Dateringen av trekull herfra vil vitne om når helleren var i bruk.

Midt i Skjærvika, med høyde mellom 4 og 6 meter over havet, ligger et tuftekomples. Komplekset består av minst fire ulike bygninger, hvorav den ene har flere rom.

Det ble anlagt en sjakt gjennom denne, og her ble det funnet krittpiper, hvalbein, stjertpotte og annen keramikk. Det ble dessuten avdekket klare veggstrukturer og tykke lag med trekull inne i strukturen.

En rekke trekullprøver ble hentet ut fra profil i strukturen, og en ekspressdatering viser at den nederste delen av strukturen var i bruk mellom 890 og 1030 e.kr.

Tegningen til venstre viser en tolkning av strukturene slik de framstår på overflata, kombinert med topografisk måling av terrenget de ligger i.

Til høyre sees noen av funnene in situ.

Den videre framgangen denne delen av Melkøyprosjektet:

Rapport er ferdig utarbeidet og oversendt Finnmark Fylkeskommune.

Statoil har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt de vil fortsette med sine utbyggingsplaner i Skjærvika.

Eventuelle utgravinger vil ikke kunne settes i gang før dette avgjøres.

Resultater fra utgravingene fra Skjærvika vil inkorporeres i og utvidede vitenskaplige analysene av materialet fra selve Melkøya.

Sannsynligvis vil rapporten publiseres i TROMURA i løpet av 2007.

Tildekking av de åpnede feltene før avslutning av årets undersøkelser. Slik bevares strukturer og funn intakte til de blir totalundersøkt ved større utgravinger.

Deltagere på undersøkelsene i Skjærvika:

Anders Hesjedal
Morten Ramstad
Anja Roth Niemi
Theo Gil Bell
Rolf Liahjell Bade
Paul Ilson
Unn Yilmaz
Alma Elizabeth Thuestad
Oddhild Dokset
Jørn Henriksen

Noen av deltagerne på ekspedisjon i midnattsol

hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 26. september 2006
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum