Arkeologiske utgravinger har som grunnleggende konsekvens en fullstending ødeleggelse av kulturminnene som undersøkes. Etter utgraving er levningene ødelagt for all ettertid. Utgraving betyr derfor først og fremst gjennomføring av en så grundig dokumentasjon som mulig slik at man i framtida skal kunne bruke resultatene fra våre utgravinger i nye forskningsprosjekter.

Mer utførlige beskrivelser av de ulike metodene som ble benyttet under utgravingen finnes i dokumentasjonsstandarden som ble utarbeidet for Melkøya. Den finner du her.

1. I Sundfjæra brukes nivelleringskikkerter for å måle inn hvor gravemaskinene skal fjerne torv og hvor de skal legge igjen profiler. På toppen av terassekanten sees feltledere Wenche og Kristel som planlegger hvordan arbeidet best skal gjennomføres.

2. Totalstasjonen måler elektronisk inn horisontale og vertikale verdier, og kan kobles opp mot datamaskiner slik at man kan få grafiske framstillinger av både strukturer, topografi og rutenett. Oppmålingsassistent Frank er her sammen med Sokkia Set500.


3. Avdekket felt renses fram i Sundfjæra. I bakgrunnen sees arbeidet med maskinell flateavdekking. Etter to dagers arbeid ble enda en tuft avdekket i dette området. Fjorårets avdekkede tufter forsøkes holdt tildekket under svart filt mens flateavdekkingsarbeidet foregår.

4. Etter flateavdekking starter fingraving. På Melkøyaprosjektet graves det fortrinnsvis etter stratigrafiske lag.

 

5. Massene separeres etter kvadranter innenfor koordinatsystemet og såldes seprarat gjennom 4mm eller 2mm såld for å skille ut små avslag, trekull, bein osv.


6. Alle strukturer tegnes nøyaktig i målestokk 1:20 eller 1:10. Tegningene gir et viktig grunnlag for videre tolkninger men er også en vesentlig del av dokumentasjonen av strukturene for ettertida.

7. I tillegg til å bli tegnet fotograferes alle strukturer. Spesielle gjenstander fotograferes i funnposisjon.


8. De spesielt interessante gjenstandene tegnes på Melkøya-kontoret. Andrea Balbo fra Italia står for denne jobben. Til slutt katalogiseres alle funnene i funndatabase.

 


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum