ww
 

Melkøyaprosjektet har tatt i bruk digitale metoder for oppmåling, dokumentasjon og analyse. GIS er en forkortelse for Geografiske Informasjonssystemer, og er redskaper for innsamling, håndtering, analyse og presnetasjon oav data.

Kjerneelementene i GIS er:

 • Datafangst: kartlegging ved hjelp av totalstasjon, GPS
 • Datalagring og -konvertering
 • Statistiske analyser
 • Visualisering
 • Geografisk analyse

Melkøyaprosjektet benytter GIS for å utføre en rekke analyser og til å håndtere data:

Artikkel om GIS-løsninger i Melkøyprosjektet
Eksempel på felttegninger
Mer om GIS og arkeologi finner du her
De tekniske løsningene
Dokumentasjon i felt
Analyse og visualisering


Programvaren som anvendes i GIS-analysene er ArcView 3.2

 

Tekniske løsninger
Melkøyaprosjektet har anvendt seg av følgende program- og maskinvare i det digitale arbeidet:

    • Datafangst:
     • Sokkia Set 500 totalstasjon
     • SDR 33 datalogger

    • Dataoverføring:
     • ProLink
     • MapSuite+

    • Kartproduksjon og tegning:
     • AutoCad LT
     • Adobe Illustrator
     • ArcView 3.2

    • Analyse
     • ArcView 3.2
     • ArcGIS 8
     • Surfer 8

    • Database
     • MS Access


Oppmåling fant sted i nesten all slags vær

Digital dokumentasjon i felt

Strukturer

Totalstasjonen ble brukt til innsamling av data om lokalisering av arkeologiske strukturer, som deretter ble plottet inn på kart som ble holdt oppdatert til enhver tid. Slik var det mulig å ha oversiktskart som viste relasjonen mellom de ulike strukturene, og som kunne anvendes for planlegging av den videre utgravinga.

Koordinatssystem

Totalstasjon ble anvendt til oppretting og vedlikeholdelse av det lokale koordinatssystemet, samt til kartfesting av lokalt system til nasjonalt koordinatsystem. Særlig i Sundfjæra ble det gravd ut under vanskelige topografiske forhold, med kupert terreng, rullesteinsstrand, store kampesteiner og store forskjeller i høydenivåer. Totalstasjonen tillot oss å raskt og nøyaktig sette ut supplerende koordinater for utgravinger, samt måle inn viktige funn og andre elementer.

Mikrotopografi

En mikrotopografisk oppmåling gjort av tuft 8 i Sundfjæra. Her ble hver 20. cm målt opp. Formålet med denne oppmålinga var å kunne lage en digital modell av hvordan en av de mange tuftene i Sundfjæra er plassert og orientert i landskapet. Vi valgte denne tufta fordi den ligger i et område av gammel rullesteinfjære og fordi den har relativt tydelige veggvoller slik at det skulle være mulig å gjengi den tre-dimensjonalt.

Makrotopografi

Vi ønsket å anvende digitale dokumentasjonsmetoder for å forsøke å komme nærmere en forståelse av sammenhengen mellom det fortidige landskapet og den fortidige bosettinga. Vi ville prøve dokumentere landskapet slik det tilnærmet har sett ut da tuftene var i bruk. Dette betyr at topografien slik den framstod etter at flere tusen års torvvekst var fjernet, måtte dokumenteres.

I Sundfjæra ble det derfor gjort en makrotopografiske oppmåling. Hele det utgravde feltet ble målt opp etter at jordmassene var fjernet, og her ble det målt etter topografisk variasjon. Det vil si at der det var større topografisk variasjon ble det målt tettere (20-30cm mellom hvert punkt) mens der det var jevnere ble det målt med større avstand (ca 75 cm mellom hvert punkt). Til sammen ble det målt mellom 7 og 8000 punkter. Formålet med oppmålingene var å kunne dokumentere det utgravde feltet for framtida, men vi ønsket også å lage en digital modell som illustrerer hvordan landskapet ser ut under torvmassene.

Mer om landskapsmodellering i Melkøyaprosjektet finner du her


Analyse og visualisering

I det videre arbeidet med etterbehandling og analyse av materialet arbeider Melkøyaprosjektet med GIS for analyse og visualisering på følgende områder:

 • Distribusjonsanalyser
 • Digitalisering av felttegninger
 • Kartproduksjon
 • Landskapsendringer
 • 3-d modellering
 • Animasjoner
 • VRML (virtual reality modelling)

Mer om analyse og visualisering i Melkøyaprosjektet finner du her
Virtuell virkelighetsmodell av Sundfjæra
Foredrag om distribusjonsanalyser, presentasjon finner du her

 


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 3. mars 2005
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum