Utgravingene på Meland var av begrenset omfang. Her skulle i utgangspunktet et område som ligger på en strandterasse rundt 15 meter over havet bli undersøkt. Dette arbeidet ble satt i gang i begynnelsen av juli.

Statoil har satt i gang store annleggsarbeider her. Over dette området skal en vei- og tunnelforbindelsen til Melkøya gå. I dette området er det nå plassert en brakkerigg for anleggsarbeidere.

Bildet ved siden av viser utsikten over Melandet sett mot nord. Terassen er plassert øst og ovenfor husene, som nå anvedes som kontorer for anleggsarbeidene. I bakgrunnen sees litt av Melkøya og Melkøysundet.

Det viste seg snart at området har fine levninger etter forhistoriske aktivteter. I nedkant av terassen og i nærheten av en liten bekk, avslørte prøvestikk fine gjenstander fra yngre steinalder og tidlig metalltid.

I dette området skulle det i opprinnelig ikke foretas større arkeologiske undersøkelser da anleggsvirksomheten er kommet langt her. Området er rett i nærheten av tunnelinnslaget til Melkøyatunnelen.

På bildet nedenfor er utgravingsområdet markert med en rød ring. Her ble det jobbet tett i tett med bulldozere og gravemaskinger.Utgravingene er nå fullført og området er frigitt for utbygging.

Gravegjengen på Melandet startet undersøkelsene i det nedre området med prøvestikk. I de områdene der funn ble gjort, ble det utvidet med ei sjakt på en ganger fire meter. Her dukket det opp en rekke gjenstander fra tidlig metalltid. Derfor ble området her utvidet med ytterlige 16 kvadratmeter. På bildet er Monica, Randi, Øystein, Åse og Melanie i gang med å grave seg ned i nye kulturlag.

Utgravingene kunne ikke påvise noen strukturer i form av tufter, ildsteder eller lignende. Sannsynligvis befinner eventuelle tufter seg i områdene som er berørt av utbyggingene.

Meland ferdig utgravd. Til venstre sees større steiner som er del av utbygging av vei i forbindelse med Snøhvitprosjektet. Åpnet felt sees som et kvadrat med dypere sjakt i midten. Til høyre renner en liten bekk som ble brukt for sålding av utgravde masser.

Noen funn fra Melandet


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum