10 000 - 4 500 f.kr.

Eldre steinalder i Finnmark har tradisjonelt blitt omtalt som Komsakulturen, etter Komsafjellet i Alta der de første lokalitetene fra eldre steinalder i Finnmark ble funnet. De fleste arkeologer i dag stiller seg kritiske til begrepet, da man lett kan få inntrykk av at det på denne tida var èn kultur, eller ett folk som bodde i området. Selv om den arkeologiske forskninga i Finnmark særlig har konsentrert seg om yngre steinalder, vet man i dag at forholdene var langt mer sammensatte også i eldre steinalder.

Klima

For 30 000 år siden var Finnmark dekket av en tykk iskappe. Denne var del av den store isbreen som dekket hele Skandinavia og det nordlige Tyskland. For 13 - 14 000 år siden hadde isen trukket seg såpass tilbake at kysten i Finnmark var isfri, og for rundt 11 000 år siden var også fjordarmene isfrie. Mellom 9 000 og 7 000 f.kr. forsvant isen også fra innlandsområdene.
I perioden fra isen først begynte å forsvinne og fram til rundt 8 000 f.kr. var landskapet åpent, og vegetasjonen bestod av vier, gress og lyng. Etterhvert begynte bjørkeskogen å vokse til, og fra 6 500 f.kr. fantes det også furu. Mellom 7 000 og 3 800 f.kr. kom en varmeperiode. Klimaet var da varmt og tørt og gjennomsnittstemperaturen lå rundt 1,5 til 2 grader høyere enn i dag. Størstedelen av Finnmarksvidda, og fjordarmene, var da dekket av furuskog. Furu og bjørk vokste side om side langt ut i de ytre fjordstrøkene i Finnmark.
I løpet av eldre steinalder skjedde det store endringer i landskapet. Etterhvert som vekta som isen hadde på innlandet forsvant, hevet landet seg hurtig. På grunn av issmeltinga steg imidlertid også havet kraftig i perioden 6 400 - 3 800 f.kr. I noen områder var landhevinga så kraftig at havstiginga ble utjevnet, men på ytterkysten der landet hevet seg sakte var det en tydelig havstiging. Her kan man se at eldre boplasser har blitt oversvømmet i siste halvdel av eldre steinalder.

Redskaper
Fra den første delen av Finnmarks forhistorie kjenner vi nesten bare til steinredskaper og avfall fra redskapsproduksjon. Noen beinredskaper fra siste del av eldre steinalder er funnet på Gressbakken i Varanger. Redskapene ble utformet av mange ulike typer stein, og man anvendte seg av lokale råstoffer. Grovkornet og finkornet kvarsitt er vanlig å finne på lokaliteter fra eldre steinalder, men man har også brukt bergkrystall, chert og kvarts. Noe flint, som ikke finnes som naturlig bergart i området, er også funnet. Ved hjelp av ulike hugge- og pressteknikker ble råstoffene utformet til redskaper som pilespisser, spydspisser, kniver, skrapere og økser.
Bosetning
Ettersom innlandet var dekket av is i begynnelsen av eldre steinalder kjenner vi bare til kystboplasser fra de tidligste tidene. Boplassene ligger gjerne på smale eid eller nes, og på små øyer der man har hatt tilgang til havet fra flere sider. De fleste boplassene er åpne lokaliteter uten synlige boligstrukturer, og bare på få plasser er det funnet teltringer eller fundamenter for vindskjul. Disse kan tyde på at man har flyttet mye mellom ulike plasser. Etterhvert som isen trakk seg tilbake ser det ut til at innlandet har blitt mer benyttet. Nå kommer de første tydelige hustuftene, de er vage og uten markerte veggvoller, noe som tyder på at man fortsatt har hatt høy mobilitet. Husene blir mot slutten av eldre steinalder tydeligere, større og flere, og man regner med at man har fått en økt bofasthet. Husene har sannsynligvis hatt en gammeaktig utforming, med torvvegger og ildsted i midten. Mot yngre steinalder blir innlandet for alvor tatt i bruk, og det ser ut til at man har hatt grupper som har flyttet mellom to eller flere faste sesongboplasser i tillegg til mindre jakt- og fangstboplasser.
På Melkøya
I Midtre Sundfjæra er det dokumentert to faser fra eldre steinalder. Den ene lå gjemt under et nærmere 1 m tykt lag av rullestein, som igjen dekte et tynt omdanna torvlag. Under dette torvlaget er det funnet kvartsavslag. Rullesteinslaget representerer ei gammel strand som ved stormaktivitet har dannet en strandvoll over torva. Ut fra kunnskap om endringer i havnivået antar vi at denne strandvollen ble dannet for rundt 7000 år siden. Torva og funna under den må derfor være eldre enn dette. Den andre lokaliteten ligger høyere, rundt 22 meter over dagens nivå. Redskapene som er funnet her, samt teknologien de er fremstilt i viser til aktivitet for over 10.000 år siden.
 

hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum