I Sundfjæra midtre er det påvist 10 hustufter fra yngre steinalder. I øvre del av feltet har vi et aktivitetsområde som er datert til eldre steinalder. I tillegg er det påvist ildsteder, ryddete flater, mulige graver og andre strukturer. Fire gravelag har jobbet i dette området, disse ble ledet av Tori Falch, Theo Gil, Rolf Bade og Kristel Solevåg.

Hustufter fra Sundfjæra midtre. For utrente øyne kan det være vanskelig å se hustuftene, i den gamle rullesteinstranda framstår tuftene som svake forsenkninger. Karakteristiske trekk er at bakveggen er nedgravd i de skrånende rullesteinsmassene, mens framre vegg går i ett med terrenget og derfor ikke er like synlig. Rundt noen av tuftene har vi påvist det vi mener er fundamentene etter stolpene som opprinnelig har støttet opp tak og framre vegg. I tuftene er det ett eller to ildsteder. Ildstedene framstår som konsentrasjoner av aske, trekull og ildpåvirka stein. Rundt noen av ildstedene er det kantsatte stein og formen kan minne om vanlige turbål.

Bildene over, fra venstre:

Tuft 6; en svak forsenkning i strandvollen, i senter større steiner og trekullkonsentrasjoner. Indre gulvparti er flatere og mer kompakt.

Tuft 5; bakre vegg kraftig nedgravd i strandvollen, framre vegg går i ett med naturlig helling i terrenget. Skråningen nedenfor tufta er pakket med store mengder ildpåvirka stein. Disse har blitt kastet ut når ildstedet inne i tufta har blitt renset. Indre gulvparti er flatt og har store mengdre trekull og aske.

Tuft 2; bakre vegg tydelig nedgravd i strandvoll, de resterende vegger er mindre markerte og er minst tydelig i framkant. To trekullkonsentrasjoner markerer at tufta har hatt to ildsteder. Mot vest en forlengelse av nedgraving som kan representere et inngangsparti eller et anneks. I øvre høyre del av tufta er utgraving påbegynt.

Unn, Kjersti og Natalia graver seg ned i tuft 6s østlige del. Arbeidet er gjerne vått og gjørmefylt.

Utgraving i Sundfjæra midtre. Ettersom tuftene ligger tett i tett i Sundfjæra midtre, er vi spesielt interessert i å undersøke sammenhengen mellom anvendelse og bruksperioder for de ulike strukturene. Derfor etableres det profiler som strekker seg over flere hustufter.

Bildene over, fra venstre:

Feltleder Tori fotodokumenterer østlige profil ovenfor tuft 6. Profilen berører en ansamling med steiner som har form som ei lita røys. Formen på røysa, og funnet av ei ravperle, gjør at vi tror denne strukturen er ei grav.

Sjakta går fra bakre vegg i tuft 3 i øvre del av bildet til framre vegg av tuft 2 som ligger i nedkant av bildet. Gravinga skjer ved at 5 centimeters tykke lag fjernes kvadrant for kvadrant. Hvert lag dokumenteres separat, før gjenstående profilvegg dokumenteres gjennom tegning, foto og uttak av vitenskaplige prøver.

Ravperler fra Sundfjæra midtre.

Bildene over, fra venstre:

De to første ravperlene som ble funnet i Sundfjæra. Disse lå i tilknytning til en struktur som sannsynligvis er ei grav. Rav er meget sjeldent i Nord-Norge, og personen som eide disse må ha fått dem langveis fra, eller ha reist langt selv. Perlene stammer sannsynligvis fra Baltikum eller Danmark. Ettersom trekull funnet ved perlene foreløpig ikke er datert, kan vi ikke nøyaktig avgjøre hvor gamle de er. Basert på funnstedets høyde over havet, og sett i forhold til tilgrensende funn, kan perlene anslås til å være rundt 6000 år gamle, altså fra yngre steinalder.

Enda ei perle, her fotografert in situ, eller i funnposisjon. Perlene fra Sundfjæra, med unntak av den største, er enten ovalt avlange eller symmetrisk runde, men alle er meget vakkert utformet og har rike fargenyanser.

Perlene må behandles varsomt og holdes fuktige for å unngå uttørring og sprekkdannelse. Sammenlign fargen på perlen på bildet til høyre og på bildet til venstre. Perlene fra Melkøya er nå sendt til Tromsø Museum for konservering.

Noen funn fra Sundfjæra midtre
Klikk for større bilde
Tilbake til Sundfjæra
Sundfjæra midtre

hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum